بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولویت های گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری (جهت حمایت از پایان نامه های دکتری)

اولویت های گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری (جهت حمایت از پایان نامه های دکتری)


اولویت های گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری (جهت حمایت از پایان نامه های دکتری)

        برای آگاهی از اولویت های گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری (جهت حمایت از پایان نامه های دکتری) ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سایت زیر مراجعه کنید. http://biodc.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=14&pageid=12568