بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی دانشکده علوم پایه

مسئول آزمایشگاه ژنتیک مولکولی دانشکده علوم پایه  :خانم دکتر سریری

تجهیزات ، امکانات و خدمات :

ردیف نام دستگاه
۱ PCR
۲ Gel Doc
۳ هیتر استیرر
۴  دستگاه الکتروفورز افقی و عمودی به همراه پاور سپلای
۵ هود شیمیایی
۶ انکوباتور
۷ شیکر
۸ اسپکتروفوتومتری
۹ انکوباتور
۱۰ میکروفیوژ یحچالدار
۱۱ میکروفیوژ
   

 

آدرس و تلفن :

رشت – خیابان نامجو – دانشکده علوم پایه – گروه زیست شناسی – ۰۱۳۳۳۳۳۳۶۴۷