بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشارات دانشگاه در حوزه بیوتکنولوژی

برای خرید اینترنتی می توانید به سایت زیر مراجعه نمایید.

http://www.ketabiran.ir/Default.aspx

 

نام کتاب: کلون کردن ژن، اصول و کاربردها
پدید آور، سال: شیرزادیان، نصررمزی، ۱۳۹۲
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: تحمل به تنش غیرزیستی در گیاهان
پدید آور، سال: سمیع زاده لاهیجی، ادریسی، ۱۳۹۲
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: روش های پایه در همسانه سازی
پدید آور، سال: میرحسینی،۱۳۸۷
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: راهنمای جامع ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم ایران
پدید آور، سال: میرحسینی، ۱۳۹۰
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: حفاظت تنوع زیستی
پدید آور، سال: پوربابایی، ۱۳۹۱
گروه: منابع طبیعی

 

 

نام کتاب: مقدمه ای بر اصول و روش های زیست مولکولی
پدید آور، سال: حسینی، ۱۳۸۹
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: ژنتیک جمعیت
پدید آور، سال: میرحسینی،۱۳۹۳
گروه:علوم کشاورزی

 

نام کتاب: مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی
پدید آور، سال: ربیعی، ۱۳۸۷
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: بیوشیمی گیاهی
پدید آور، سال: حسنی کومله، رضادوست، ۱۳۹۲
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: مبانی و قوانین ژنتیک
پدید آور، سال: هنرنژاد،۱۳۸۶
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: اصلاح برنج برای محیط های مستعد خشکی
پدید آور، سال: ربیعی،۱۳۸۸
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: اصلاح برنج هیبرید به روش دولاین
پدید آور، سال: سوهانی، ۱۳۹۲
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: زیست شناسی تکوینی کاربردی
پدید آور، سال: مشایخی،۱۳۹۱
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: جنین شناسی
پدید آور، سال: مشایخی،۱۳۹۴
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: ژنتیک سرطان
پدید آور، سال: صالحی، ۱۳۹۱
گروه:علوم پایه

 

 

نام کتاب: نانوفناوری، شناخت سیستم های کوچک
پدید آور، سال: نیارکی اصلی، ۱۳۹۳
گروه: دانشکده فنی

 

نام کتاب: بیوشیمی ترکیبات فنلی
پدید آور، سال: داود بخشی، حاتم زاده، قربانی،۱۳۹۰
گروه:علوم کشاورزی

 

 

نام کتاب: مبانی بیوشیمی برای علوم ورزشی
پدید آور، سال: سریری، ۱۳۹۰
گروه:علوم پایه

 

 

نام کتاب: فرهنگ مصور و جامع بیوشیمی
پدید آور، سال: سریری، ۱۳۸۵
گروه:علوم پایه