بستن
FA EN AR RU FR CHI

طرح های خاتمه یافته

 

۱) عنوان طرح : آهارگیری پارچه ی پنبه ای به روش تخمیر و مقایسه ان با روش آنزیمی(برون دانشگاهی)

نام مجری : دکتر علی شمس ناتری

۲) عنوان طرح : تغییر خصوصیت، ارتقاء پایداری و فعالیت فتوپروتئین Mnemiopsin  ازMnemiopsis Leidyi  دریای خزر در جهت کاربرد آن در بیوتکنولوژی

نام مجری : دکتر رضا حسن ساجدی

۳) عنوان طرح : استخراج بیوپلیمرها از ابریشم و ضایعات آن برای مصارف دارویی،پزشکی و بهداشتی

نام مجری : دکتر بابک نوروزی

۴) عنوان طرح : استفاده از  Antisence Oligonucleotides(ASOs) اختصاصی VEGF  در درمان سرطان

نام مجری : دکتر زیور صالحی

۵) عنوان طرح : ویژگی های آنزیم های گوارشی پروانه برگ خوار توت و ابریشم باف پاییزی و اثر متوکسی فنوزاید روی فیزیولوژی این حشرات

نام مجری : دکتر محمد  قدمیاری

۶) عنوان طرح : شبیه سازی مولکولی و بیان هورمون رشد نوترکیب در ماهیان آکواریومی

نام مجری : دکتر فرزام عجمیان

۷) عنوان طرح : تخمیر اتانول با مخمر در کشت ناپیوسته

نام مجری : دکترحسین قنادزاده گیلانی-مهندس سیده زینب میرنظامی

۸) عنوان طرح : تولید گیاه نارنج (Citrus aurantium L.) حامل ژن پروتئین پوششی ویروس تریستزای مرکبات

نام مجری : دکتر محمد مهدی سوهانی

۹) عنوان طرح: مطالعه ا مکان تولید لاین های جدید برنج با استفاده از روش کشت بساک برنج

نام مجری : دکتر رضا شیرزادیان خرم آباد

۱۰) عنوان طرح: تولید انبوه و بررسی امکان تغییرات مرفولوژیکی در گلها و گیاهان زینتی به روش کشت بافت

نام مجری : دکتر رضا شیرزادیان خرم آباد

۱۱) عنوان طرح : بررسی پرتوزایی محیطی در گیلان به منظور ارزیابی ایمنی محیط زیست

نام مجری : دکتر مسعود وهابی مقدم

۱۲) عنوان طرح : اشباع نقشه ژنتیکی، مکان یابی QTL  های کنترل کننده و شناسایی SNP های صفات مرتبط با کیفیت دانه  در ارقام برنج ایرانی

نام مجری : دکتر علی اعلمی  و دکتر بابک ربیعی              

۱۳) عنوان طرح : ساخت کیت تشخیصی ELISA  بر پایه پروتئین های نو ترکیب فاسیولا با کاربرد تشخیصی انسان و دام

نام مجری : دکتر صادق حسن نیا

۱۴) عنوان طرح : تولید گیاه برنج مقاوم به گلایفوسیت

نام مجری : دکتر محمد مهدی سوهانی

۱۵) عنوان طرح : مقاوم کردن پایه های مرکبات به بیماری کلوسترو ویروس تریستزای مرکبات با استفاده از روشهای مولکولی

نام مجری : دکتر محمد مهدی سوهانی

۱۶) عنوان طرح : بررسی پروتئوم مایع مغزی- نخاعی و تاثیر آن بر سلولهای بنیادی عصبی در شروع بیماری هیدروسفالی

نام مجری : دکتر فرهاد مشایخی

۱۷) عنوان طرح : ارزیابی آناتومیکی و مولکولی تاثیر نانوذرات کیتوسان با هسته مغناطیسی بر عملکرد و کیفیت ارقام گل سوسن

نام مجری : دکتر عبدا… حاتم زاده

۱۸) عنوان طرح : بهبود فعالیت و پایداری آنزیم های Zn-  متالوپروتئاز با استفاده از روش مهندسی پروتئین

نام مجری : دکتر سید محسن اصغری

۱۹) عنوان طرح : بررسی رابطه پروتئین های شوک حرارتی (HSPs) و تحمل گرمایی در کرم ابریشم تجارتی

نام مجری : دکتر سید حسین حسینی مقدم

۲۰) عنوان طرح : بکارگیری سلولهای بنیادی در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیس

نام مجری : دکتر زیور صالحی

۲۱) عنوان طرح : تولید پروتئین نو ترکیب KISSPEPTIN در مقیاس آزمایشگاهی

نام مجری : دکتر حمیدرضا ورزی