بستن
FA EN AR RU FR CHI

سایر همکاران علمی مرتبط در حوزه زیست فناوری

سایر همکاران علمی مرتبط در حوزه زیست فناوری

 به ترتیب الفبا

دکتر حسینی، رضا، دانشیار گروه گیاهپزشکی

حوزه فعالیت  علمی- پژوهشی: کشاورزی

  دکتر رفیعی، فرجاد، استادیار گروه بیوتکنولوژی

حوزه فعالیت علمی- پژوهشی: کشاورزی  

دکتر روحی بخش، احمد، استادیار گروه گیاهپزشکی

حوزه فعالیت علمی- پژوهشی: کشاورزی  

دکتر روستایی علی مهر، محمد، دانشیار گروه علوم دامی

حوزه فعالیت علمی- پژوهشی: کشاورزی (دام و طیور)  

دکتر زکی زاده، هدایت، استادیار گروه باغبانی

حوزه فعالیت علمی- پژوهشی: کشاورزی  

دکتر سمیع زاده، حبیب الله، دانشیار گروه بیوتکنولوژی

حوزه فعالیت علمی- پژوهشی: کشاورزی (بیوتکنولوژی)  

دکتر طالش ساسانی، سهیلا،استادیار گروه زیست شناسی

حوزه فعالیت علمی- پژوهشی: زیست شناسی و ژنتیک  

دکتر عجمیان، فرزام، استادیار گروه زیست شناسی

حوزه فعالیت علمی- پژوهشی: پزشکی  

دکتر مهدی پور مقدم، محمد جواد، استادیار گروه زیست شناسی

حوزه فعالیت علمی- پژوهشی: میکروبی و صنایع تخمیری

 دکتر میر حسینی، سید ضیاالدین، استاد گروه علوم دامی

حوزه فعالیت علمی- پژوهشی: کشاورزی (دام و طیور)  

دکتر نادری، سعید، استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی

حوزه فعالیت علمی- پژوهشی: کشاورزی (دام و طیور)